ตรวจสอบสถานะการสมัคร CBD We Run (Check your application status.)
รหัสการสมัคร
Application No.
เช่น ex. 00999WRUN
ปีเกิดของคุณ
Birth Year

(โปรดระบุให้ตรงกับการสมัคร / As shown on your ID, Passport)