จุดบริการภายในบริเวณงาน

1. นักวิ่งที่ถึงเส้นชัย สามารถติดต่อรับเหรียญที่ระลึกได้ที่ บูธหน้าประตู ทางเข้าหลัก (Gateway)
2. จุดบริการอาหาร ชั้น G ด้านหน้างาน
3. จุดวอร์มและเวทีกิจกรรมหลัก ภายในอาคารเอ็มไพร์ ชั้น G
4. จุดบริการน้ำดื่ม 2 จุด
- จุดที่ 1 หน้าประตูทางเข้าหลักฝั่งจุดปล่อยตัว
- จุดที่ 2 หน้าประตูฝั่งถนนนราธิวาสราชนครินทร์
5. จุดเครื่องดื่มเกลือแร่ 2 จุด
- จุดที่ 1 สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
- จุดที่ 2 ภายในอาคารเอ็มไพร์
6. จุดบริการห้องสุขา 3 จุด
- จุดที่ 1 ชั้น B1 ทางลง Tops Supermarket
- จุดที่ 2 ชั้น M หน้าห้องสาทร
- จุดที่ 3 รถสุขาเคลื่อนที่ ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์

1. Runners who crossed the finish line may receive the medal at the booth next to main entrance.
2. Food zone are available at G Fl. The Empire
3. Warm up area and main stage is inside The Empire at G Fl.
4. Drinking water 2 spots;
- Point 1 : Main entrance
- Point 2 : Narathiwas entrance
5. Energy drinks 2 spots;
- Point 1 : BTS Krung Thon Buri
- Point 2 : Inside the Empire Building
6. Toilet 3 spots;
- Point 1 : B1 floor, the way down to Top Supermarket
- Point 2 : M floor, In front of Sathorn Room
- Point 3 : Mobile Toilet outdoors on Narathiwas Road

จุดฝากสัมภาระ

จุดบริการฝากสัมภาระ บริเวณชั้นM ***ไม่ควรฝากสิ่งของมีค่า***

การเดินทาง

-รถยนต์ส่วนตัว โดยสามารถนำมาจอดได้ที่อาคารจอดรถ (ฟรี) 
-รถ TAXI (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จอดรถ) 
-รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออกประตู5) เปิดให้บริการในเวลา 06.00 น. – 24.00 น.